Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van WINK Games & Boxes. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WINK Games & Boxes, voor de uitvoering waarvan zij van de diensten van derden gebruik maakt;
2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen van WINK Games & Boxes zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan WINK Games & Boxes WINK Games & Boxes gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat;
3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk, per e-mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat WINK Games & Boxes een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden WINK Games & Boxes eerst nadat deze schriftelijk door WINK Games & Boxes zijn bevestigd;
3.3 Overeenkomsten komen eerst tot stand door op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
3.4 WINK Games & Boxes behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Modellen
De op de website van WINK Games & Boxes opgenomen modellen zijn slechts als aanduiding getoond.

Artikel 5: Prijs en kosten
5.1 De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
5.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht WINK Games & Boxes niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
5.3 De prijs die WINK Games & Boxes voor de door haar te verrichten prestatie opgeeft geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties;
5.4 WINK Games & Boxes is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de gehouden prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen gewijzigde instructies na ontvangst van de werktekeningen, modellen en van druk- en andere proeven. WINK Games & Boxes zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk door de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 6: Annulering
6.1 Indien de wederpartij (niet zijnde consument), nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat WINK Games & Boxes met de productie van de zaak aanvangt, deze wenst te annuleren, wordt 50% van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van WINK Games & Boxes op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
6.2 Indien de wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door WINK Games & Boxes, speciaal voor de wederpartij, geproduceerde zaken, is de wederpartij tevens gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan WINK Games & Boxes te voldoen en indien WINK Games & Boxes zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemede materialen of halffabricaten te betalen tegen de door WINK Games & Boxes in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van WINK Games & Boxes op de vergoeding van de winstderving, zomede van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schade, kosten en rente;
6.3 Annulering dient per e-mail te geschieden.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding
7.1 WINK Games & Boxes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst WINK Games & Boxes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
7.2 Voorts is WINK Games & Boxes bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien deze omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
mag worden verwacht;
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WINK Games & Boxes op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien WINK Games & Boxes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. WINK Games & Boxes behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst
8.1 WINK Games & Boxes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de door partijen overeengekomen specificaties;
8.2 WINK Games & Boxes stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
8.3 WINK Games & Boxes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WINK Games & Boxes is uitgegaan van de door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties;
8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft WINK Games & Boxes het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;
8.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor WINK Games & Boxes voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed;
8.6 De wederpartij vrijwaart WINK Games & Boxes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 9: Levering
9.1 Indien WINK Games & Boxes voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt voor een wederpartij, niet handelend als consument, geschiedt dit voor risico en rekening van de wederpartij tenzij franco levering is overeengekomen;
9.2 De wederpartij dient de zaken direct na gereedmaken af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer de zaken voor de wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij de wederpartij wordt aangeboden, doch niet door de wederpartij worden afgenomen of wat voor reden dan ook, vindt de levering plaats door een schriftelijke mededeling van WINK Games & Boxes aan de wederpartij;
9.3 Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van WINK Games & Boxes, inclusief kosten van transport en opsla, op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
9.4 Indien WINK Games & Boxes gegevens of zaken zoals de aanlevering van drukwerk behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan WINK Games & Boxes ter beschikking heeft gesteld;
9.5 Indien WINK Games & Boxes een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij WINK Games & Boxes schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om tot levering over te gaan;
9.6 De binding van WINK Games & Boxes aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst.

Artikel 10: Oplevering en onderzoek
10.1 De wederpartij is gehouden de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door de wederpartij binnen 7 dagen te worden gemeld aan WINK Games & Boxes. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WINK Games & Boxes in staat is adequaat te reageren.
10.2 Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en direct aan WINK Games & Boxes schriftelijk te worden gemeld. WINK Games & Boxes zal na de melding van de klacht omgaan in behandeling nemen.
10.3 De wederpartij dient WINK Games & Boxes in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te stellen.
10.4 Indien de wederpartij gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van WINK Games & Boxes, en op de wijze zoals door WINK Games & Boxes is aangegeven.
10.5 Indien een klacht gegrond is, zal WINK Games & Boxes het geleverde vervangen of aanpassen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dienst door de wedderpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. WINK Games & Boxes is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in het artikel ‘aansprakelijkheid’ bepaalde.

Artikel 11: Risico-overgang
11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereedliggen voor levering, een en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
11.2 Indien WINK Games & Boxes voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt voor een aan de wederpartij, niet handelend als consument, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij, niet zijnde een consument, draagt zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg.

Artikel 12: Overmacht
12.1 WINK Games & Boxes heeft het recht bij overmacht de overeenkomst te ontbinden. Indien de overmachtssituatie slechts tijdelijk van aard is, heeft WINK Games & Boxes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat WINK Games & Boxes gehouden is aan enigerlei vorm van schadeloosstelling.
12.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WINK Games & Boxes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WINK Games & Boxes niet in staat is de verplichtingen na te komen. Computer- en stroomstoringen, diefstal, brand, stagnatie in levering van grondstoffen/onderdelen door
toeleveranciers worden daaronder begrepen.
12.3 Voor zoveel WINK Games & Boxes ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WINK Games & Boxes gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Indien WINK Games & Boxes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 WINK Games & Boxes is nimmer aansprakelijk voor: afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in zaken die door de wederpartij zijn samengesteld overeenkomstig de specificaties van de wederpartij; afwijkingen, beschadigingen en fouten en gebreken door een foutieve montage of gebruik van de wederpartij of een derde; voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie.
13.3 Indien WINK Games & Boxes aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van WINK Games & Boxes te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is WINK Games & Boxes nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij WINK Games & Boxes bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij WINK Games & Boxes steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.
13.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij WINK Games & Boxes te worden ingediend.
13.6 Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij zelf vooraf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, is WINK Games & Boxes niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
13.7 WINK Games & Boxes is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen in informatiedragers die de opdrachtgever heeft verstrekt, of voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door WINK Games & Boxes overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.
13.8 De opdrachtgever zal in geen geval WINK Games & Boxes aansprakelijk kunnen stellen nadat het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik is genomen, be- of verwerkt is.
13.9 WINK Games & Boxes is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
13.10 Indien WINK Games & Boxes terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met wederpartij c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij hem terzake volledig vrijwaren en WINK Games & Boxes alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
13.11 De in artikel 13 van de algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WINK Games & Boxes of haar ondergeschikte.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door WINK Games & Boxes geleverde zaken, al dan niet verwerkt of bewerkt blijven eigendom van WINK Games & Boxes totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met WINK Games & Boxes gesloten overeenkomsten is nagekomen.
14.2 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.3 De wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde.
14.4 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht WINK Games & Boxes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.5 Voor het geval WINK Games & Boxes haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan WINK Games & Boxes of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WINK Games & Boxes zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15: Betaling
15.1 Betaling door een wederpartij, niet handelend als consument, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door WINK Games & Boxes aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
15.2 Bij aanvaarding van een opdracht van een wederpartij, niet handelend als consument behoudt WINK Games & Boxes zich het recht voor een aanbetaling te verlangen die gelijk is aan 100% van de geschatte kosten dan wel 100% van de geaccepteerde offerte.
15.3 Indien de wederpartij in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is de wederpartij aan WINK Games & Boxes buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij geldt dat voor zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf WINK Games & Boxes aanspraak maakt op een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van €100,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
15.4 WINK Games & Boxes heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
15.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling aan de wederpartij zijn de vorderingen van WINK Games & Boxes op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
15.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van e kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 16: Bewaren en eigendom productiemiddelen
16.1 Productiemiddelen, zoals stansmessen, worden slechts bewaard na tijdige schriftelijke opdracht van de wederpartij. Voor het bewaren van productiemiddelen worden kosten in rekening gebracht. Alle productiemiddelen zijn onderdeel van de inventaris en zijn als zodanig het eigendom van WINK Games & Boxes, ook al zijn zij bij de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij kan niet verlangen dat deze
productiemiddelen aan haar worden afgestaan, tenzij van tevoren uitdrukkelijk met WINK Games & Boxes anders is overeengekomen.
16.2 Indien productiemiddelen bewaard worden, verstrekt WINK Games & Boxes geen waarborg dat zij weer in gebruik kunnen worden genomen.
16.3 Op WINK Games & Boxes rust niet de verplichting om productiemiddelen te bewaren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
16.4 Lid 1 t/m 3 zijn niet van toepassing op door de opdrachtgever bijgeleverde productiemiddelen. Deze blijven eigendom van de wederpartij.

Artikel 17: Geschillen
Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen WINK Games & Boxes en de wederpartij is Nederlands recht van Toepassing.